การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นายวิรุจน์ โพธิ์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมาชิกสภา พร้อมด้วย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นายชาญวริญญ์ ดิเรกศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ บันทึกข้อตกลง (MOA) เพื่อจัดทำบริการสาธารณะฯ

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ…

3. เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การรับโอน/ส่งมอบทรัพย์สิน ระบบประปา

4. เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบ คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล กรณีหมดวาระ

5. พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566

6. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง