การรณรงค์ประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๕ มีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐% โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน WWW.e-report.energy.go.th  และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ

          เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป  รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานลดใช้พลังงาน เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว