การรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท ศรีรุ่ง การศิลา จำกัด ประกอบกิจการ โม่ บดและย่อยหิน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 10 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้