การเข้าใช้งานระบบบริหารการเผาในที่โล่ง ( Burn Check)

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาขน) ได้พัฒนาระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn Check โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ใน ๒ ช่องทาง ประกอบด้วย

๑) เว็บไซต์ http:/bumcheck.com ที่พัฒนาขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบ พิจารณา รายงานและแสดงผลการจัดการเชื้อเพลิงในภาพรวมโดยผู้ใช้งานหลักในส่วนของเว็ไซต์ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเกอ เจ้าหน้าที่ป่ไม้ และเจ้าหน้ที่ผู้ได้รับมอบหมาย และ

๒) แอปพลิเคชัน “Burn Check” บนโทรศัพท์มือถีแบบสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android สำหรับประชาชนเพื่อลงทะเบียนขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ โดยการกรอกข้อมูลผ่านระบบฯ และเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และแจ้งผลกลับมายังผู้ส่งคำขอให้รับทราบและดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวได้ใช้งานในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าของ ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ ในช่วงสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองในช่วงที่ผ่านมา

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์คู่มือการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “Burn Check” ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ หากไม่สามารถลงทะเบียนได้ สามารถประสานเจ้าหน้าที่ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง