กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด  โดยการให้บริการด้วยความโปร่งใส  เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง