กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางจำปา ถาโคตรจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ร่วมสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด  โดยการให้บริการด้วยความโปร่งใส  เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง