กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นายวิรุจน์ โพธิ์ทอง ประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของแม่ ส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียนในทางที่ถูกต้องและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ที่ทุ่มเท อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู