ขอเชิญเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ประจำปี 2565

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง มีคุณธรรมในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

เพื่อให้การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทุกท่าน เข้าระบบและทำแบบประเมินของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผ่านระบบ ITAS

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565

ช่องทางการเข้าระบบ  https://itas.nacc.go.th/go/eit/bsjxw6

หรือ แสกน QR Code