ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

ตำบลด่านช้างเติมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลนากลาง เมื่อมีประชากรหนาแน่นจึงแบ่งการปกครองออกมาเป็นตำบลด่านช้าง ปัจจุบันมี ๑๔ หมู่บ้าน เป็นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ๑๐ หมู่บ้าน (เขตร่วมกับเทศบาลตำบลนากลาง ๕ หมู่บ้าน) ซึ่งเดิมผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าว่าตำบลด่านช้างเมื่อสมัยก่อนได้มีช้างอยู่โขลงหนึ่งประมาณ ๑๐๐ เชือกเดินทางมาในเขตพื้นที่ตำบลด่านช้างซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ป่าดิบ มีป่าไม้หน้าทึบ โขลงช้างเดินตามสันเนินบ้านจนเป็นทางคลองด่านช้าง จึงได้เรียกชื่อเป็นตำบลด่านช้าง

วิสัยทัศน์

 • ทำไกลให้ใกล้              ไร้ฝุ่นในหมู่บ้าน
 • ต้านความแห้งแล้ง                   เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต
 • พิชิตความยากจน                   ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เขตการปกครอง

 • ทิศตะวันออกติดกับเขตเทศบาลตำบลนากลาง
 • ทิศตะวันตกติดกับเขตพื้นที่ อบต.เทพคีรี
 • ทิศตะเหนือติดกับพื้นที่ อบต.กุดแห่
 • ทิศใต้ติดกับพื้นที่ อบต.อุทัยสวรรค์

ลักษณะทางการปกครอง

 อบต.ด่านช้าง แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ๙๘๖  หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด ๓,๓๖๖ คน แยกเป็น ชาย  ๑,๖๙๔ คน และหญิง ๑,๖๗๒ คนความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  ๕๓ คนต่อตารางกิโลเมตร โดยหมู่บ้านเต็มประกอบด้วย หมู่ ๑, ๓,๙,๑๐,๑๒ ส่วน หมู่ ๔,๖,๗ และ ๑๔ เป็นเขตแนวร่วมกับเขตเทศบาลตำบลนากลาง

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

 ที่ตั้งตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ห่างจากจังหวัด ๓๗ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ถึงจังหวัดประมาณ ๓๐ นาที มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๔,๙๒๕ ไร่ หรือประมาณ  ๕๘.๘๘ ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ บ้านโป่งแค หมู่๑๒ ติดถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ หนองบัวลำภู-เลย มีเนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๓ งาน ๙๗ ตรว.

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ตำบลด่านช้างช้างส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง มีลำห้วยไหลผ่าน  และพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูง  ค่อนข้างเป็นภูเขาเล็กน้อย มีดินร่วนปนทรายบางแห่ง และพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ได้แก่การทำพืชไร่  การทำสวน  และการเลี้ยงสัตว์ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ ๙๐ และ อาชีพอื่น ๆ ร้อยละ ๑๐

 • กลุ่มทำขนม หมู่ที่ ๑ บ้านศรีสังวาลย์
 • กลุ่มตัดเย็บผ้าห่ม/ กลุ่มทอผ้าไหมหมู่ที่ ๓  บ้านโป่งแคเหนือ
 • กลุ่มปลูกดอกดาวเรือง หมู่ที่ ๔  บ้านหนองบัวคำแสน
 • กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ด หมู่ที่ ๗ บ้านนากุดผึ้ง และหมู่ที่ ๙ บ้านหนองเอี่ยน
 • กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๑๐  บ้านโนนถาวร
 • กลุ่มปั้นเตาประหยัดพลังงาน หมู่ ๑๔ บ้านด่านช้าง
 • แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ด้านสาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมส่งภาพตำบลด่านช้าง  ๑ แห่ง มีบุคลากรด้านสาธารณสุขจำนวน ๗ คน  โดยการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมผ่านระบบบริหารหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (กองทุนสุขภาพตำบล)

ด้านการศึกษา

มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ๒ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร มีนักเรียนประมาณ ๑๔๕ คน และโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน มีนักเรียนประมาณ  ๔๕ คน, มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง มีเด็กเล็กจำนวน ๑๕๓ คน สอนระดับชั้นอนุบาล ๑-อนุบาล ๓

แหล่งท่องเทียว

 • วัดป่าภูตูม  (สถานปฏิบัติธรรม)
 • วัดป่าหนองด่าน (สถานปฏิบัติธรรม)
 • กลุ่มอาชีพต่างๆ