ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา
            องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ตำบลด่านช้าง  เป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างเบาบางและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย  ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“ทำไกลให้ใกล้  ไร้ฝุ่นในหมู่บ้าน  ต้านความแห้งแล้ง  เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต”

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญ
ลักษณะทั่วไปและความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

  ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างมีดังนี้
1.  นายทองดา   อำพะวา                             เมื่อปี  พ.ศ.  2540 – 2544
2.  นายสำลี       วงศ์อามาตร              เมื่อปี  พ.ศ.  2544 – 2546
3.  นายสุรินทร์    กงแก้ว                    เมื่อปี  พ.ศ.  2546 – 2546
4.  นายสัว          ชมพุฒ                            เมื่อปี  พ.ศ.  2546 – 2548       
5.  นายสุพิศ        นาคำ                    เมื่อปี  พ.ศ.  2548 – 2557
6.  นางจำปา       ถาโคตรจันทร์            เมื่อปี  พ.ศ.  2557 – ปัจจุบัน

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  มีดังนี้
          ( แต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6  กันยาน   2556 )
หมู่ที่     1   นางธนะรัตน์  ไชยคำ                   นายบูรณ์ภัทร    ศรีอุดม
หมี่ที่     2   นายสุภาพ   ดอนสุวรรณ์              นายทองแดง    พิมพ์ดี
หมู่ที่     3   นายเกียว   จำวิเศษ                     นายสุพิน         ฮางลี   
หมู่ที่     4   นายสมปอง   โสดาทุม                 นายบุญทัน       นามวงษา 
หมู่ที่     6   นางมะริ      อำพะวา                  
หมู่ที่     7   นายวิรุจน์    โพธิ์ทอง                   นายอนุรักษ์      ไชยกัณหา
หมู่ที่     9   นายสมร     แก่นจันทร์                 นางหนูจีน        ใจดี
หมู่ที่     10  นายสงวน   สีหอน                      นายคำเบา       หงษ์สีทอง
หมู่ที่     12  นายสุดใจ   ชินโฮง                     นายสมเดช       สูญเสียง
หมู่ที่     14  นายคำภา   ภาโส                       นางวิไลวรรณ    กงแก้ว           

รายชื่อกำนัน / ผู้ใหญ่บ้านตำบลด่านช้าง  มีดังนี้
หมู่ที่    1   นายน้อย     สังข์ทอง                  
หมู่ที่    2   นายแสวง     บัวใหญ่รักษา ( กำนัน )       
หมู่ที่    3   นางฐิตติยาภรณ์   เพลินจิตต์                
หมู่ที่    4   นายบุญชุ่ม   บำรุง 
หมู่ที่    6   นายลำไพร   ชาติมนตรี
หมู่ที่    7   นางสาวสุภมาส    สิงห์น้อย
หมู่ที่    9   นางบุญสิน   สังข์ทอง
หมู่ที่   10   นายซุ่ม      ตรีรัตน์            
หมู่ที่   12   นายสมภาร   ชิณศรี               
หมู่ที่   14   นายสมยศ   ชุมแวงวาปี       

  ข้อมูลทั่วไป  
ที่ตั้ง

 • ทิศเหนือ              จดตำบลกุดแห่
 • ทิศใต้                  จดตำบลอุทัยสวรรค์
 • ทิศตะวันออก        จดตำบลนากลาง       
 • ทิศตะวันตก          จดตำบลเทพคีรีและตำบลนาแก

เนื้อที่

 • พื้นที่ทั้งหมด    55.88   ตารางกิโลเมตร (34,925 ไร่)                                                    

ภูมิประเทศ

 • พื้นที่เป็นที่ราบ   มีลำห้วยไหลผ่าน  และพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูง  ค่อนข้างเป็นภูเขาเล็กน้อย

จำนวนหมู่บ้าน   10  หมู่บ้าน

 • จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  มีพื้นที่เต็ม  จำนวน  5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1,3,9,10,12 และมีพื้นที่ไม่เต็มหมู่บ้าน จำนวน 5  หมู่  คือ หมู่ 2, 4,6,7,14   ได้แก่

หมู่ที่   1   บ้านศรีสังวาลย์               
หมู่ที่  2   บ้านแก้วอุดม
หมู่ที่   3   บ้านโป่งแคเหนือ             
หมู่ที่  4   บ้านหนองบัวคำแสน
หมู่ที่   6   บ้านหนองด่าน               
หมู่ที่  7   บ้านนากุดผึ้ง
หมู่ที่   9   บ้านหนองเอี่ยน              
หมู่ที่  10  บ้านโนนถาวร          
หมู่ที่  12  บ้านโป่งแคใต้                 
หมู่ที่  14  บ้านด่านช้าง                             
แหล่งน้ำในเขตตำบลด่านช้าง               
แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ,  ลำห้วย  7   สาย   

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • ฝาย   6  แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น   4     แห่ง
 • บ่อน้ำบาดาล     60       แห่ง

ประชากรและครัวเรือน
จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน  ภายในตำบลด่านช้าง  ดังนี้
จำนวนประชากรทั้งสิ้น           3,371  คน     แยกเป็น

 • ชาย                                  1,691   คน
 • หญิง                                 1,680  คน     

จำนวนครัวเรือน              1,013               ครัวเรือน

* ข้อมูลจำนวนประชากร  และจำนวนครัวเรือน  ณ  เดือน  เมษายน  2559