คณะผู้บริหาร

ผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบล

(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวน

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

 

 

ผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการประจำ

อำนาจหน้าที่

ควบคุม ดูแล อบต.ด่านช้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของนายก อบต.ด่านช้าง สั่งการเกี่ยวกับนโยบายที่กฎหมายกำหนด