ซักซ้อมแผนอพยพนักเรียนกรณีเผชิญเหตุ

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรนากลาง ซักซ้อมแผนอพยพนักเรียนกรณีเผชิญเหตุ เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความเสียหายอันเกิดจากเหตุฉุกเฉิน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง