ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกจากนา นายเจริญ คำภูเงิน ไปทาง นา นางหนูพันธ์ มธุรส บ้านแก้วอุดม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกจากนา นางบุญเหลือ โคตรเพชร จนสุดซอย บ้านแก้วอุดม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลูกรังสายถนนต่องแต่ง ไปทางถนนต้อยติ่ง บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนเข้าฝายห้วยโป่งแค บ้านโป่งแค หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะฝายห้วยโป่งแค บ้านโป่งแค หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำ บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง