ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็น The Smart City Ambassadors ประจำเมือง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ดำเนินการคัดเลือก The Smart City Ambassadors ประจำเมือง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่า ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็น The Smart City Ambassadors ประจำเมือง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้แก่ นางสาววนัชพร สุทวา (ได้รับคัดเลือก) นายศุภวิชญ์ วงศ์วิริยะชัย (สำรอง)