ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปรจำปีภาษี 2565