ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง