ประชาสัมพันธ์ โครงการ “บอกดิน3”

ด้วย กรมที่ดิน ได้จัดทำโครงการ “บอกดิน3” ขึ้นในปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone ทาง Application SmartLands โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าข้อมูลที่ดินของประชาชนมาบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมาย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องที่ดินทำกิน ซึ่งเปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้