ประมวลภาพกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2564

ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช่าง โดยทุกส่วนราชการ ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้

  1. โครงการโตไปไม่โกง รับผิดชอบโดย งานการศึกษา สำนักปลัด
  2. โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา รับผิดชอบโดย งานการศึกษา สำนักปลัด
  3. กิจกรรมเคารพธงชาติ รับผิดชอบโดย ทุกส่วนราชการ
  4. ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส รับผิดชอบโดย สำนักปลัด
  5. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รับผิดชอบโดย สำนักปลัด