เวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) หมู่ที่ 9

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดเวทีประชาคมแผนของพื้นที่หมู่ 9 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองเอี่ยน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู