แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ

               ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้          

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน