โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลด่านช้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ในการนี้ ได้ทำพิธีมอบเกียรติให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ เป็นต้นแบบในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

โดยผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ พ.อ.อ.ภานุวัฒน์ วงศ์หาจักร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ นางนิตยา เหล่าชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้