โครงการเฝ้าระวังโควิด 19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางสาวนันทนา นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญยุทธ ผ่องแผ้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง