โครงการโตไปไม่โกง

ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำร้ายสังคมอย่างรุนแรง เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยม      ในการรักษาความดี และไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน    ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญเพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กนักเรียนในรูปแบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความถูกต้อง และมีความกล้าหาญในทางจริยธรรม คุณธรรม การมีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม