โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุให้สมบูรณ์ เป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การออกกำลังกาย การเล่นเกมส์ การแลกเปลี่ยน การเล่าเรื่อง การแสดงออก เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกซึ่งความสามารถและเห็นคุณค่าของตนเอง