องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 
สภาอบต.
นายวิรุจน์  โพธิ์ทอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

นายสุภาพ  ดอนสุวรรณ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง


นายชาญวริญญ์  ดิเรกศิลป์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
นายก้องศักดิ์  แม้นศิริ
นายไพรวัลย์  ชัยเรศ
นายบุญทัน  นามวงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
หมู่ที่ 4นางมะริ  อำพะวา
นายกัมปนาท  ประวัติ
นายสงวน  สีหอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
หมู่ที่ 10


นายสมเดช  สูนเสียง
นายศิริศักดิ์  ไชยกัณหา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
หมู่ที่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
หมู่ที่ 14