วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีตสายทางเส้นข้างบ้านนางสายสวาท แก้วสม ไปทางทิศตะวันตกเมรุ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (ASPHALT CONCRETE) สายทางจากบ้านนางหนูกุล บุญค้ำจุน ไปทางบ้านนายไหม ประทุมทอง หมู่ที่ ๑ บ้านศรีสังวาลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๓/๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากนานางนาง บุปผามาตรย์ไปทางนาโพธิ์ต่อจากจุดเดิมไปทางสามแยกหอประปา หมู่ที่ ๗ บ้านนากุดผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.อบต.ด่านช้าง ประจำเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง