วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อน้ำมันองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่มองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๔๘๔ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อเครื่องแบบนักเรียน ศพด.อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์การเรียน ศพด.อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง