วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อจัดหาวสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปทางถนนต้อยติ่ง หมู่ที่ ๑๔ บ้านด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ด่านช้างเกมส์ ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เสื้อเดิน วิ่ง โครงการมหกรรมเดิน วิ่ง ออกกำลังเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ด่านช้างเกมส์ ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง