วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.อบต.ด่านช้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากคุ้มใต้ไปทางสามแยกป่ายาง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเอี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้านการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาสไลด์เดอร์ลมยาง และแทมโพลีน โครงการวันเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากถนนต้อยติ่ง คสล. (เดิม) ไปทางหนูคิดรีสอร์ท หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวคำแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง