วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ของ ศพด. อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อหมึก Pantum PC-210EV จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อหมึก Pantum PC-๒๑๐EV จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง