วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อหมึก Pantum PC-๒๑๐EV จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านช้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อหมึก Pantum PC-210EV จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเสร็จรูปพร้อมใช้งาน จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง