วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงปากท่อและวางหินเรียงมือ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเอี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักแบบมีฝาปิดสายศาลาประชาคมไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (ASPHALT CONCRETE) ทับถนนคอนกรีตสายทางต่อจากงบประมาณ 2565 - ไปทางบ้านหนองเอี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ บ้านนายคำไข โฮมชัยยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ บ้านนายประดิษฐ์ สวัสดี จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง