วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากสะพานต่องแต่ง ไปทางถนนต้อยติ่ง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพด.อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายทางแยกคุ้มภูชีไปวัดหนองเอี่ยนถึงสามแยกทางไปบ้านป่าแดงงาม ตำบลกุดแห่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๘๘ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งแค ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๑๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๔๔๒๓ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางสาวลำไย พุทธศรีเสน ไปทางสามแยกบ้านนางหนูกูล บุญค้ำจุน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักแบบมีฝาปิดจากสามแยกบ้านนางเศียร สุวรรณสน ไปทางบ้านนายเฉลิม กุลวงค์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง