วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ USB จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ด่านช้าง ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปสุดเขต อบต.ด่านช้าง หมู่ที่ ๒ บ้านแก้วอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่ม อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อน้ำมัน อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนหลวงหมายเลข ๒๑๐ บ้านโป่งแค - ไปฟาร์มหมู ไปบ่อขยะเทศบาลนากลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)