วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๓/๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากนานางนาง บุปผามาตรย์ไปทางนาโพธิ์ต่อจากจุดเดิมไปทางสามแยกหอประปา หมู่ที่ ๗ บ้านนากุดผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.อบต.ด่านช้าง ประจำเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง