วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2567
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อหมึก Pantum ๒๑๐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนหลวงหมายเลข ๒๑๐ บ้านโป่งแค - ไปฟาร์มหมู ไปบ่อขยะเทศบาลนากลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
17  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศรีสังวาลย์ - ไปบ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ ๙ ตำบลด่านช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๔๔๒๓ และ นข ๔๘๒ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านช้าง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง