วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2567
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อฝารางระบายน้ำ จำนวน ๔๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ศพด. อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างทำประกันรถยนต์ (พ.ร.บ.) รถยนต์ส่วนกลาง อบต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.อบต.ด่านช้าง ประจำเดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อน้ำกลั่น จำนวน ๑ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง