วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ไตรมาสที่ ๓/๖๗ (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ. ๑๐๑๒ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๔๘๔ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างย้ายกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง