วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๔๘๔ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างย้ายกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๖-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๕๓๘ หนองบัวลำภู จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายสัมฤทธิ์ อัยแก้วต่อเนื่องจากจุดเดิม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง