วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายสัมฤทธิ์ อัยแก้วต่อเนื่องจากจุดเดิม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยนานายหนูพันธ์ กุลวงค์ ไปสุดซอย หมู่ที่ ๗ บ้านนากุดผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๔๔๒๓ และ ๘๑-๒๕๓๘ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายสัมฤทธิ์ อัยแก้วต่อเนื่องจากจุดเดิม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๔๘๒ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.เส้น บ้านโป่งแค-ไปคุ้มน้อย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านช้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.เส้น บ้านโป่งแค-ไปคุ้มน้อย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง