องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


การประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำโดย นางสาวนันทนา  นาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ร่วมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2567 เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมโดยเต็มกำลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในขณะ ก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตพร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (Organization of Integity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน    เอกสารประกอบ

การประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ