องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟัง การประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566

    รายละเอียดข่าว

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านข้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านข้าง เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟัง การประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ