องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.danchangnb.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลักฤดูเกี่ยวข้าว

    รายละเอียดข่าว

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

เรื่อง   รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลักฤดูเกี่ยวข้าว

**************************

 

ด้วย ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการทำนาข้าวทำให้ตอซังข้าวและพางข้าวมีปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรไม่สามารถที่จะกำจัดได้หมด บางส่วนใช้วิธีกำจัดตอซังข้าวและฟางข้าวที่เหลืออยู่โดยการเผา   ซึ่งทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การเผาตอซังข้าวและฟางข้าวเข้าลักษณะเหตุรำคาญเนื่องจากเป็นการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น ความร้อน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า          ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) และลดภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงออกประกาศฉบับนี้ เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลด่านช้างงดการเผา        ตอชังข้าวและฟางข้าว และส่งเสริมให้มีการนำตอซังข้าวและฟางข้าวไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือแปรรูปเป็นก้อนเชื้อเพลิง เป็นต้น

หากพบว่ามีการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง จนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างจะพิจารณาประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญและการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐    เอกสารประกอบ

การรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลักฤดูเกี่ยวข้าว
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ